O projekcie

krs_kwadrat_fb

PROJEKT: KOMPETENTNA RADA SENIORÓW W GMINIE DĄBROWA GÓRNICZA
Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie skutecznego uczestnictwa dąbrowskich seniorów w wieku 60+ w partycypacyjnym modelu demokracji w gminie Dąbrowa Górnicza oraz wzrost świadomości społeczności lokalnej na temat korzyści wynikających ze współuczestniczenia w procesach decyzyjnych. Działania projektu koncentrują się wokół rozwoju i zwiększenia skuteczności Rady Seniorów funkcjonującej w Dąbrowie Górniczej, która została powołana w 2014 roku. Istotnym elementem projektu jest edukacja obywatelska seniorów, podwyższenie kompetencji członków Rady Seniorów, reforma funkcjonowania instytucji Rady, opracowanie dokumentów programowych i wdrożenie dobrych praktyk, które zwiększą skuteczność działalności Rady i wzmocnią jej widoczność w życiu publicznym Dąbrowy Górniczej. Projekt realizowany będzie w Dąbrowie Górniczej w okresie od 01.03.2017 – 31.12.2017. Weźmie w nim udział 600 osób.

monart_1.jpg

Grupa docelowa to seniorzy 60+ /kobiety i mężczyźni/, którzy potrzebują wzmocnić swoje kompetencje obywatelskie oraz motywację do uczestniczenia w kształtowaniu społeczności jako jednostki aktywne i współdecydujące o sprawach publicznych. To emeryci i renciści zamieszkujący na terenie Dąbrowy Górniczej. Przemiany ekonomiczne, gospodarcze, postęp techniczny i ekonomiczny sprawiły, że to właśnie ta grupa polskiego społeczeństwa najmniej zyskała na tych przeobrażeniach jakie dokonywały się na świecie i w Polsce w ostatnich latach. Często osoby te nie mogły podjąć działalności społecznej lub z niej rezygnowały z przyczyn ekonomicznych. Było to często przyczyną ogólnej niechęci do działalności społecznej, co niejednokrotnie wiąże się z postawami we wcześniejszych fazach życia i doświadczeniami życiowymi, dużym zaangażowaniu w życie rodzinne /m.in. opiekę nad wnukami/, słabo rozwiniętym w Polsce wolontariatem kompetencji, niewystarczającymi kompetencjami cyfrowymi seniorów. Z tego powodu osoby po 60 roku życia zamieszkujące w Dąbrowie Górniczej mają niezaspokojone potrzeby: potrzebę poznawania środowiska, poszerzania wiedzy i umiejętności, wykonywania społecznie użytecznych działań, bycia uznanym za część społeczeństwa, grupy; potrzebę sprawczości i wpływu na wydarzenia w mieście, zagospodarowania wolnego czasu, utrzymywania więzi towarzyskich, potrzeba stymulacji psychicznej i fizycznej, a także możliwość realizacji młodzieńczych marzeń, które były dotychczas nie do pogodzenia z życiem zawodowym i obowiązkami wobec rodziny.

plakat A2 pion